PHẬT PHÁP YẾU LƯỢC SỰ GIAO THOA GIỮA NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ VÀ THỜI ĐẠI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ-TẬP 6
PHẬT PHÁP YẾU LƯỢC SỰ GIAO THOA GIỮA NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ VÀ THỜI ĐẠI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẬP 6
https://m.youtube.com/watch?v=VITBmQDbwVQ

Trong
PHẬT PHÁP YẾU LƯỢC-SỰ GIAO THOA GIỮA NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ VÀ THỜI ĐẠI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ-TẬP 4
https://www.youtube.com/watch?v=XZLEYSVNwT0

 
PHẬT PHÁP YẾU LƯỢC-SỰ GIAO THOA GIỮA NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ VÀ THỜI ĐẠI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ-TẬP 2
https://www.youtube.com/watch?v=XezF7GvzlvY

giáo pháp nền tảng của đức Phật có gì mới mẽ mà sau 3000 năm nó vẫn còn nguyên
PHẬT PHÁP YẾU LƯỢC-SỰ GIAO THOA GIỮA NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ VÀ THỜI ĐẠI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ-TẬP 1
https://m.youtube.com/watch?v=dt0AED9HESA&index=1&list=PLLwZD_QPPZuydm-9p1615DfGmE7kpwBSB

MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH CỦA

NỀN TẢNG PHẬT HỌC