Viễn Tải Và Máy Tính Lượng Tử – Quantum Teleportation And Computer

Viễn tải lượng tử người và đồ vật cũng như máy tính lượng tử hiện nay chưa hiện thực, nhưng trong tương lai có thể thực hiện. Đây sẽ là phương thức vận tải hữu hiệu trong vũ trụ khi khoảng cách hàng ngàn quang niên không còn là vấn đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *