DUYÊN KHỞI, GIÁO PHÁP TINH YẾU VÀ CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT TẬP 2 P 2
https://www.youtube.com/watch?v=bx88iiWwpAY

Bài chia sẽ lần trước chúng tôi có giới thiệu sơ qua về 12 mắt xích của thập nhi nhân duyên, nhưng chỉ mới
DUYÊN KHỞI GIÁO PHÁP TINH YẾU VÀ CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT
https://www.youtube.com/watch?v=XezF7GvzlvY

giáo pháp nền tảng của đức Phật có gì mới mẽ mà sau 3000 năm nó vẫn còn nguyên giá trị không hề bị mai một và cũng chưa
MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH CỦA 3 NỀN GIÁO PHÁP CHÍNH YẾU MÀ ĐỨC PHẬT ĐỂ LẠI CHO NHÂN LOẠI


MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH CỦA 3 NỀN GIÁO PHÁP CHÍNH YẾU MÀ ĐỨC PHẬT ĐỂ LẠI CHO NHÂN LOẠI

Giáo pháp của Đức Phật có lợi ích gì cho nhân
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 002 (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=Nahb-XJiNyw&index=2&list=PLS1qGEdEAca2dgANlMAB_n1JLWv4WIsU8
Tập 02
Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hương Cảng Phật
Giáo Lý Duyên Khởi - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
https://www.youtube.com/watch?v=A7JkC7Nhjt8
Pháp Âm Thích Giác Nhàn 2017 Mới Nhất - Niệm Phật Vãng Sanh, Tiêu Tai Giải Nạn
https://www.youtube.com/watch?v=aOLA3hpcEcI
The Fouth Noble Truth (Tứ Diệu Đế) - Part 1 - His Holiness the Dalai Lama
https://www.youtube.com/watch?v=hjSwnDVokBE
Tứ Diệu Đê ( 4 Sự Thật ) - 1/11 - HT. Thích Nhất Hanh
https://www.youtube.com/watch?v=t7O6ScApAmA